PL | EN

Praktyki

ORGANIZACJA  PRAKTYK STUDENCKICH

Praktyki zawodowe dla studentów Centrum Papiernictwa i Poligrafii odbywają się na podstawie „Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Łódzkiej” Zarządzenie Nr 66/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 29 października 2021 r oraz Zarządzenia Nr 83/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 30.12.2021 w sprawie zmian w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Łódzkiej.

1. Czas trwania praktyk studenckich

1.1. Czas trwania zawodowych praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym wynosi 12 tygodni, a dla studentów studiów o profilu ogólnymi 6 tygodni.

1.2. Czas trwania praktyk zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnym wynosi 4 tygodnie.

2. Studenci odbywający praktykę zawodową zobowiązani są do:

2.1. Dostarczenia do Sekretariatu CPP druku Umowy o organizację i prowadzenie praktyk – załącznik nr 2 wraz z załącznikami A i B. Umowę podpisują: Dyrektor Centrum Papiernictwa i Poligrafii i osoba upoważniona z Zakładu Pracy. Jeden egzemplarz pozostaje w Zakładzie Pracy, drugi należy dostarczyć do sekretariatu CPP.

2.2. Odbycia w Politechnice Łódzkiej szkolenia w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas odbywania praktyki zawodowej oraz dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego jego ukończenie do dziekanatu przed jej rozpoczęciem w zakładzie pracy, oraz posiadania ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki zawodowej. Link umożliwiający dostęp do materiałów szkoleniowych dla przyszłych praktykantów: https://edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=198 oraz ścieżka dostępu przez portal WIKAMP  https://edu.p.lodz.pl  > należy się zalogować > Wirtualne Wydziały > Centrum E-Learningu > Moje zasoby > Informacje dla studentów PŁ > zasady BHP podczas praktyk

2.3. W przypadku realizacji praktyk w zakładzie pracy za granicą student zobowiązany jest uzyskać zgodę Prodziekana do spraw studenckich na odbycie praktyk za granicą. Podanie studenta o zgodę na wyjazd na praktyki zagraniczne stanowi załącznik nr 7.

2.4. Zgłoszenia się w miejscu odbywania praktyki w wyznaczonym terminie.

2.5. Dostarczenia dokumentacji wymaganej do rozliczenia praktyk do Pełnomocnika ds. Praktyk (dokumentacja papierowa  – oryginały dokumentów). Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 14 dni od zakończenia praktyki.Koszty związane z odbywaniem praktyk ponoszą studenci.

3. Student otrzymuje zaliczenie odbytej praktyki zawodowej po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

 4.1.  Odbycie praktyki zawodowej w ustalonym terminie i w okresie przewidzianym przez program studiów.

4.2.  Przedłożenie potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4.

4.3.  Przedłożenie dokumentacji z przebiegu praktyki zawodowej, w szczególności raportu z jej przebiegu, w formie określonej w programie studiów dla kierunku, poziomu i profilu oraz w karcie przedmiotu, świadczącej o zrealizowaniu programu praktyki zawodowej i zadań́ wyznaczonych w miejscu jej odbywania oraz uzyskaniu efektów uczenia się zakładanych dla praktyki zawodowej, podpisanej przez opiekuna studenckich praktyk zawodowych wyznaczonego przez zakład pracy.

4.4. Zweryfikowanie przez opiekuna studenckich praktyk zawodowych osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się dla odbytej praktyki zawodowej.

5. Student nie może uzyskać zaliczenia odbytej praktyki zawodowej, na podstawie wykonywanej w przeszłości pracy zawodowej lub innych aktywności.

6. Student może zrealizować praktyki zawodowe w miejscu aktualnego zatrudnienia lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej o charakterze umożliwiającym realizację zakładanych efektów uczenia się na zasadach określonych w Regulaminie studiów i złożyć́ wniosek o zaliczenie odbytej praktyki zawodowej, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.


Pliki do pobrania 

Regulamin praktyk w CPP – Zarządzenie nr 66/2021 29.10.2021r

Zarządzenie_nr 83/2021 30.12.2021

Załącznik nr 2. Umowa

Załącznik A. Karta wstępnego szkolenia BHP

Załącznik B. Klauzula RODO

Załącznik nr 3. Skierowanie na praktykę

Załącznik nr 4. Potwierdzenie odbycia praktyk

Załącznik nr 5. Wniosek o zaliczenie odbycia praktyk

Załącznik nr 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami BHP

Załącznik nr 7. Podanie o zgodę na wyjazd na praktyki zagraniczne

Dziennik praktyk

Fiszka

 

Skip to content