PL | EN

Studia podyplomowe

 Poniżej oferta Studiów podyplomowych na rok akademicki 2023/2024!  Zapraszamy!
 
 
Studia podyplomowe
NOWOCZESNE PROCESY I METODY W TECHNOLOGII PAPIERU
w Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
Rekrutacja trwa do 24.02.2023 r.
Organizator
Politechnika Łódzka, Centrum Papiernictwa i Poligrafii, ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź, www.inpap.p.lodz.pl , tel. 42-631-38-03, e-mail: cpp@adm.p.lodz.pl
Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak, tel.: 503 796 832 e-mail: agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl
Odbiorcy:
Studia podyplomowe są dedykowane zarówno dla osób posiadających pewne doświadczenie zawodowe jak i osób pragnących pogłębić i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich). Studia podyplomowe prowadzone są jako zajęcia niestacjonarne w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i odbywają się w soboty i niedziele wyznaczone kalendarzem zjazdów dla studiów niestacjonarnych w Politechnice Łódzkiej (patrz niżej).
Wykłady będą realizowane w kontakcie bezpośrednim metodą synchronicznego udziału wykładowcy i studenta tj. prowadzone w sposób zapewniający synchroniczną, bezpośrednią interakcję między studentem, a nauczycielem w czasie rzeczywistym, umożliwiającą natychmiastowy przepływ informacji (videoczaty, webinaria).  Pozostałe zajęcia będą realizowane na terenie Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ.
 
Minimalna liczba uczestników: 14 osób
Całkowity koszt studiów: 6690 zł (UWAGA: Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie równe raty. 
 
Zasady rekrutacji: złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej (najlepiej pocztą tradycyjną na adres Politechnika Łódzka, Centrum Papiernictwa i Poligrafii, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź)
Wymagane dokumenty:
– Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych (w CPP potwierdzamy za zgodność z oryginałem i zostawiamy w teczce słuchacza kopię, oryginał oddajemy Państwu);
– Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe zgodnie z załączonym wzorem;
– Kwestionariusz osobowy
– Potwierdzenie wpłaty słuchacza studiów podyplomowych
– Klauzura do umowy – załącznik Dane osobowe – zgoda 2023
 
Wpłaty – z dopiskiem: NPiMwTP 2023 – imię i nazwisko słuchacza SP” – należy dokonywać na konto:
45 1240 3028 1111 0010 3742 3060
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Centrum Papiernictwa i Poligrafii 93-005 Łódź, ul. Wólczańska 221.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty zgodnie z zadeklarowaną formą wpłacania.
 Poniżej znajduje się terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Łódzkiej. 
Orientacyjnie w tych terminach odbędą się zajęcia na studiach podyplomowych NPiMwTP.
 
 
SEMESTR LETNI
 
• 25-26.03.2023
• 01-02.04.2023
• 15-16.04.2023
• 22-23.04.2023
• 13-14.05.2023
• 20-21.05.2023
• 03-04.06.2023
   17-18.06.2023
 1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

 1. 2Kierownik studiów:

Dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak

 1. 3Zakres tematyczny studiów:

Tematyka studiów obejmuje najnowsze zagadnienia z zakresu papiernictwa i poligrafii. W części papierniczej zaplanowano przedstawienie tematów związanych z:technologią mas włóknistych, chemizacją procesów w papiernictwie oraz zaklejaniem, wypełnianiem i barwieniem papieru. Studenci otrzymują teoretyczne i praktyczne informacje dotyczące przygotowywania masy papierniczej oraz formowania, prasowania i suszenia wstęgi papierniczej. Uzupełnieniem programu z papiernictwa są tematy z zakresu  uszlachetniania powierzchniowego i wykończania wstęgi papierowej oraz certyfikacji wyrobów papierowych. Część poligraficzna obejmuje najnowsze trendy w przemyśle poligraficznym. Słuchacze poznają wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania form drukowych, procesów drukowania oraz maszyn poligraficznych. Studia dotyczą również tematyki współczesnych podłoży i farb do druku oraz najnowszych procesów druku cyfrowego. Dodatkowo uzupełniają wiedzę o elementy standaryzacji druku i zarządzanie barwą oraz wytwarzanie i projektowanie opakowań z papierów i tektur.

 1. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych (magisterskich, inżynierskich):kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa  papierniczego i poligraficznego, kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa papierniczego i poligraficznego.

 1. Cel studiów:

Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności w zakresie technologii papieru i poligrafii.

 1. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

  • prowadzić pogłębioną dyskusję i wyjaśniać podstawowe problemy związane z działalnością współczesnego przemysłu papierniczego, przetwórczego,
  • identyfikować, oceniać, klasyfikować i porównywać rodzaje surowców, produktów oraz operacje jednostkowe stosowane w technologii papieru i przetwórstwa papierniczego, 
  • identyfikować, klasyfikować i oceniać budowę maszyn papierniczych,
  • stosować, oceniać i adaptować metody i techniki badawcze z zakresu technologii celulozy, papiernictwa oraz przetwórstwa papierniczego,
  • efektywnie funkcjonować i porozumiewać się zarówno w zespołach tematycznych jak i interdyscyplinarnych ,
  • skutecznie i bezpiecznie funkcjonować w środowiskach związanych z nowoczesnym przemysłem papierniczym i przetwórczym.
 1. Liczba miejsc:

Min. 12 miejsc

 1. Czas trwania:

Dwa semestry

 1. Wymagane dokumenty/zasady naboru:
  • wypełnienie “KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w studium podyplomowym”  lub napisanie podania o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • dostarczenie oryginału i kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • napisanie i podpisanie zobowiązania do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe,
  • napisanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej.
 1. Opłaty- za całe studia:

6200,00 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty lub starania się o dofinansowanie studiów u pracodawcy, Urzędu Pracy).

 1. Dane kontaktowe:

Dr  inż. Agnieszka Wysocka-Robak,

Tel: +48 42 631 38 03

e-mail agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl ,

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 221, 93-005  Łódź

 1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/ Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki PŁ oraz Centrum Papiernictwa i Poligrafii

 1. 2Kierownik studiów:

Dr inż. Irena Jałmużna

 1. 3Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują zagadnienia z zakresu projektowania opakowań w odniesieniu do  procesów realizacyjnych przedsiębiorstwa, doboru technologii wytwarzania opakowań papierowych i z tektury oraz ich zadruku, jak również elementy związane  z zarzadzaniem opakowaniami w przedsiębiorstwach.

 1. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do: absolwentów uczelni wyższych, w szczególności osób odpowiedzialnych za projektowanie, opracowywanie technologii wytwarzania opakowań papierowych oraz zarządzanie aspektami opakowaniowymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, począwszy od magazynu, przez procesy wytwórcze po dystrybucję.

 1. Cel studiów:

Wykształcenie kadry posiadającej umiejętności związane z projektowaniem opakowań papierowych oraz doborem opakowań papierowych do procesów realizacyjnych przedsiębiorstwa, zapoznanie z najnowszymi metodami i technikami projektowania i technologii, przedstawienie najnowszych trendów w zarządzaniu procesem doboru opakowań w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem uwag menedżerów znanych korporacji.

 1. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

  • analizować i oceniać opakowania pod kątem wybranych funkcji opakowań i identyfikować występujące na nim zakłócenia,
  • zaprojektować opakowanie,
  • dobrać rodzaj materiał u do projektowanego opakowania,
  • zaproponować technologię wytwarzania opakowań papierowych oraz ich odzysku,
  • dokonać oceny właściwości wytrzymałościowych tektur oraz opakowań z nich wykonanych,
  • wskazać wady papierów i wyrobów papierowych przeznaczonych na opakowania.
  • wyjaśniać rolę technologii druku opakowań,
  • ocenić efekt uszlachetniania powierzchni wytworów papierowych z przeznaczeniem na opakowania,
  • wskazać akty prawne dotyczące gospodarki odpadami i odpadami opakowaniowymi oraz  prowadzić ewidencję i sprawozdawczość z nimi związaną,
  • dokonać oceny zgodności dla wybranego wyrobu zgodnie z odpowiednią dyrektywą oraz obowiązującymi systemami zarządzania jakością,
  • wskazać współczesne trendy rozwoju opakowań.
 1. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

 1. Czas trwania:

Dwa semestry

 1. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wpłaty pierwszej raty.

 1. Opłaty- za całe studia:

8700,00 zł

 1. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 32 54 lub fax:+48 42 631 37 54; kom.  +48 509 660 197; e-mail: kzp@info.p.lodz.pl; Adres do korespondencji: Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Centrum Papiernictwa i Poligrafii

tel. +48 42 631 38 01; fax: +48 42 631 38 08; e-mail: cpp@adm.p.lodz.pl; Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź

EKSPLOATACJA MASZYN I PROCESY PRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM, WYKAŃCZANIEM I PRZETWARZANIEM PAPIERÓW

 1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

 1. Kierownik studiów:

Dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. uczelni

 1. Zakres tematyczny studiów:

Charakterystyka surowców i mas włóknistych; podstawy technologii wytwarzania papierów; maszyny do przygotowania mas papiern.; rozwiązania konstrukcyjne maszyn papiern.; procesy wykańczania wstęgi papiern.; właściwości wytrzym. Papierów, tektur i wyrobów papiern.; sterowanie i automatyka w papiernictwie i przetwórstwie papiern.; bhp i ochrona środowiska w przem. Papiern. I przetw.; maszyny do wytwarzania tektury falistej; podstawy projektowania i badania opakowań tekt.; maszyny do przetwarzania papierów i tektur; kierunki rozwoju technologii druku i maszyn druk.; zadrukowywanie tektur falistych i papierów higienicznych; maszyny i procesy druku cyfr.

 1. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych (magisterskich, inżynierskich):kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa  papierniczego i poligraficznego, kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa papierniczego i poligraficznego.

 1. Cel studiów:

W ramach zajęć słuchacze studiów podyplomowych pogłębią wiedzę i zdobędą nowe umiejętności w zakresie wytwarzania, wykańczania oraz przetwarzania papierów i tektur. Główny cel studiów to dostarczenie słuchaczom wiedzy dotyczącej metod badania papierów i wyrobów papierowych oraz eksploatacji maszyn do produkcji, wykańczania oraz prze­twarzania papierów i tektur.

 1. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz będzie potrafił: dyskutować i wyjaśniać podstawowe problemy związane z działalnością współczesnego przemysłu papierniczego, przetwórczego i poligraficznego; identyfikować, oceniać, klasyfikować i porównywać rodzaje surowców, produktów oraz operacje jednostkowe stosowane w technologii papieru, przetwórstwa papierniczego i poligrafii; identyfikować, klasyfikować i oceniać budowę maszyn papierniczych i poligraficznych; wyjaśniać, stosować, oceniać i adaptować podstawowe metody i techniki badawcze z zakresu technologii papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i technologii poli-grafii; efektywnie funkcjonować i porozumiewać się zarówno w zespołach tematycznych, jak i interdyscyplinarnych; skutecznie i bezpiecznie funkcjonować w środowiskach związanych z nowoczesnym przemysłem papierniczym, przetwórczym i poligraficznym.

 1. Liczba miejsc:

Min. 12 miejsc

 1. Czas trwania:

Dwa semestry

 1. Wymagane dokumenty/zasady naboru:
  • wypełnienie “KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w studium podyplomowym”  lub napisanie podania o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • dostarczenie oryginału i kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • napisanie i podpisanie zobowiązania do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe,
  • napisanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

 

 1. Opłaty- za całe studia:

Ok. 6500 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty lub starania się o dofinansowanie studiów u pracodawcy, Urzędu Pracy).

 1. Dane kontaktowe:

Dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. uczelni  Tel: +48 42 631 38 03

e-mail wlodzimierz.szewczyk@p.lodz.pl ,

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 221, 93-005  Łódź

 1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

 1. Kierownik studiów:

Dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak

 1. Zakres tematyczny studiów:

Tematyka studiów obejmuje najnowsze zagadnienia z zakresu papiernictwa i poligrafii. W części papierniczej zaplanowano przedstawienie tematów związanych z:technologią mas włóknistych, chemizacją procesów w papiernictwie oraz zaklejaniem, wypełnianiem i barwieniem papieru. Studenci otrzymują teoretyczne i praktyczne informacje dotyczące przygotowywania masy papierniczej oraz formowania, prasowania i suszenia wstęgi papierniczej. Uzupełnieniem programu z papiernictwa są tematy z zakresu  uszlachetniania powierzchniowego i wykończania wstęgi papierowej oraz certyfikacji wyrobów papierowych. Część poligraficzna obejmuje najnowsze trendy w przemyśle poligraficznym. Słuchacze poznają wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania form drukowych, procesów drukowania oraz maszyn poligraficznych. Studia dotyczą również tematyki współczesnych podłoży i farb do druku oraz najnowszych procesów druku cyfrowego. Dodatkowo uzupełniają wiedzę o elementy standaryzacji druku i zarządzanie barwą oraz wytwarzanie i projektowanie opakowań z papierów i tektur.

 1. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych (magisterskich, inżynierskich):kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa papierniczego i poligraficznego, kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa papierniczego i poligraficznego.

 1. Cel studiów:

Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności w zakresie technologii papieru i poligrafii

 1. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów Słuchacz będzie potrafił: Dyskutować i wyjaśniać podstawowe problemy związane z działalnością współczesnego przemysłu papierniczego, przetwórczego i poligraficznego. Identyfikować, oceniać, klasyfikować i porównywać rodzaje surowców, produktów oraz operacje jednostkowe stosowane w technologii papieru, przetwórstwa papierniczego i poligrafii. Identyfikować, klasyfikować i oceniać budowę maszyn papierniczych i poligraficznych. Wyjaśniać, stosować, oceniać i adaptować podstawowe metody i techniki badawcze z zakresu technologii papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i technologii poligrafii. Efektywnie funkcjonować i porozumiewać się zarówno w zespołach tematycznych jak i interdyscyplinarnych.  Skutecznie i bezpiecznie funkcjonować w środowiskach związanych z nowoczesnym przemysłem papierniczym, przetwórczym i poligraficznym.

 1. Liczba miejsc:

Min. 12 miejsc

 1. Czas trwania:

Dwa semestry

 1. Wymagane dokumenty/zasady naboru:
  • wypełnienie “KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w studium podyplomowym”  lub napisanie podania o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • dostarczenie oryginału i kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • napisanie i podpisanie zobowiązania do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe,
  • napisanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej.
 1. Opłaty- za całe studia:

Ok. 6500 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty lub starania się o dofinansowanie studiów u pracodawcy, Urzędu Pracy).

 1. Dane kontaktowe:

Dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak,

Tel: +48 42 631 38 03

e-mail agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl,

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 221, 93-005  Łódź

Skip to content