PL | EN

Centrum

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej (przed 10.2019 r. Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ) jest Jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Łódzkiej i jedyną w Polsce samodzielną Jednostką naukową uczelni wyższej zajmującą się badaniami z zakresu szeroko rozumianej technologii celulozy, papieru, opakowań i poligrafii. W zakresie zainteresowań Centrum znajdują się również badania nad kompozytami na bazie materiałów celulozowych, cyklem życia materiałów papierowych oraz ich recykling a także rozwiązania techniczne i sterowanie maszyn papierniczych, przetwórczych i poligraficznych.

Współpracujemy  ściśle z przemysłem i innymi podmiotami gospodarczymi. Świadczymy na ich rzecz usługi badawcze i eksperckie. Centrum Papiernictwa i Poligrafii posiada szereg specjalistycznych laboratoriów i urządzeń badawczych, także w skali półtechnicznej. Pozwala to na prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych.

W Centrum prowadzony jest kierunek studiów „Papiernictwo i Poligrafia”. Interdyscyplinarny charakter zajęć pozwala zdobyć szeroką i specjalistyczną wiedzę i umiejętności, dzięki którym nasi absolwenci bez trudu znajdują atrakcyjne zatrudnienie. Stosowane metody dydaktyczne umożliwiają realizowanie projektów badawczych, od pomysłu, przez badania laboratoryjne, zaprojektowanie urządzeń, zbadanie prototypu, do wdrożenia gotowego rozwiązania – nawet w skali przemysłowej. Prowadzenie tego rodzaju prac ułatwia baza aparaturowa Centrum.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Centrum jest realizowana w czterech Zespołach dydaktyczno-naukowych:

 • Technologii Włóknistych Mas Papierniczych,
 • Technologii Papieru i Przetwórstwa Papierniczego,
 • Maszyn Papierniczych i Przetwórczych,
 • Procesów  i Maszyn Poligraficznych.

 

Kadra Centrum obejmuje 18 nauczycieli akademickich, w tym 6 pracowników samodzielnych – profesorów i doktorów habilitowanych.

Na przestrzeni minionych 70 lat studia papiernicze i poligraficzne w Politechnice Łódzkiej ukończyło ok. 2000 osób, w tym ok. 40 cudzoziemców. Średnia ilość absolwentów w ostatnich 3 latach wynosiła  50 osób.

Nasi studenci w ciągu całych studiów są objęci wsparciem ze strony kadry Centrum oraz przemysłu. Pomoc ta obejmuje takie formy jak: sponsorowanie wycieczek specjalizacyjnych, praktyk, staży, ponadprogramowego lektoratu języka angielskiego, zakupu komputerów i stanowisk badawczych. Ze swej strony Centrum prowadzi promocję zakładów, organizując seminaria i ekspozycje, gdzie przedstawiana jest działalność firm, ich osiągnięcia i zamierzenia. Inicjatywy te przyczyniają się do zacieśnienia współpracy w obszarze dydaktyki a szczególnie zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia studentów.

Centrum Papiernictwa i Poligrafii ustawicznie rozwija kontakty i współpracę z instytucjami zagranicznymi (uczelniami, stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami), co w istotny sposób przyczynia się do unowocześnienia procesu dydaktycznego i rozwoju badań, a naszym studentom stwarza możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania praktyki również za granicą.

 

MISJA, WIZJA, CELE CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

 

 1. Wizja

Dążenie do uzyskania statusu nowoczesnego, innowacyjnego i międzynarodowego ośrodka badawczego oraz wiodącego ośrodka szkolenia kadr dla przemysłów: celulozowego, papierniczego, przetwórczego i poligraficznego.

 1. Misja

Misją Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ jest innowacyjny rozwój naukowy w zakresie celulozownictwa, papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii oraz doskonalenie systemu kształcenia, w tym gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie wiedzy a także zwiększanie oferty dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

 1. Cele

Nadrzędnym celem Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej jest budowanie wartości Firmy poprzez:

 • Funkcjonowanie zgodnie z zasadami etyki i wzajemnego poszanowania,
 • Prowadzenie innowacyjnych badań naukowych na poziomie międzynarodowym,
 • Współpraca z przemysłem w regionie i w kraju,
 • Ciągłą poprawę jakości systemu kształcenia zgodnie z rozwojem nauki i techniki oraz dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy,
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych w celu realizacji działań statutowych,
 • Rozwój kadry naukowej Jednostki,
 • Dbałość o dobry wizerunek Jednostki na arenie krajowej i międzynarodowej.

 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii

ul. Wólczańska 221,

93-005 Łódź,

tel. 48 42 631 38 03,  

fax. 48 42 631 38 01

e-mail: cpp@adm.p.lodz.pl

 

f: https://www.facebook.com/inpaplodzpl/

Skip to content