CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Procedura zawarcia umowy i rozliczenia praktyk studenckich


Pierwszym etapem procedury jest znalezienie przez studenta firmy z branży oraz wystąpienie do przedmiotowej firmy z zapytaniem o możliwość odbycia praktyk. Po uzyskaniu zgody należy przesłać firmie wypełnioną umowę o organizację praktyk dla studenta Politechniki Łódzkiej. Wzór takiej umowy stanowi załącznik 1 regulaminu praktyk. Umowa sporządzana jest w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla firmy przyjmującej na praktykę, drugi dla uczelni. Następnie należy wypełnić fiszkę z informacjami o praktykach i przesłać ją mailowo na adres opiekuna praktyk . Fiszkę można pobrać na dole strony. W fiszce student określa czy posiada ubezpieczenie OC i czy uzyska w zakładzie przeszkolenie BHP. Za prawdziwość informacji zawartych w fiszce student ponosi pełną odpowiedzialność. Po przesłaniu fiszki do opiekuna praktyk dane o praktyce wprowadzane są do bazy danych i w tym momencie umowa może zostać podpisana przez przedstawicielaCentrum Papiernictwa i Poligrafii.
Z podpisaną umową należy udać się na praktyki. Po odbyciu praktyk należy uzyskać od firmy wypełnione i podpisane zaświadczenie z odbycia praktyk zawodowych (załącznik 6 do regulaminu praktyk) oraz napisać sprawozdanie z odbytych praktyk. Wzór sprawozdania stanowi załącznik 4 do regulaminu praktyk. Celem sprawozdania jest przedstawienie, które efekty kształcenia zostały objęte programem praktyk.
Zaliczenie praktyk odbywa się po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów tj. sprawozdanie i zaświadczenie z odbycia praktyk w formie papierowej do opiekuna praktyk. Sprawozdanie z praktyk musi być podpisane przez studenta. Zaświadczenie z zakładu musi być podpisane oraz podstemplowane przez przedstawiciela zakładu.

Opiekunowie praktyk:

Dla studentów o specjalności Technologia papiernictwa i poligrafii:  dr inż. Janina Leks-Stępień

Dla studentów o specjalności  Maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne: dr inż. Paweł Pełczyński
 

 

 

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb