CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Wnioski o stypendia socjalne /Rektora składa się w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, przy ul. Piotrkowskiej 266.

Konsultacje na temat stypendiów udziela Pani dr inż. Magdalena Kmiotek - wiceprzewodnicząca Komisji Stypendialnej Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji we wtorek godz. 10:00 - 12:00 pok. 616.

Wszystkie informacje dot. stypendium i pomocy materialnej znajdują się na stronie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji (OIZ):

woiz.p.lodz.pl/stypendia-i-pomoc-socjalna/

Wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej w r. akademickim 2017/18


1. Stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) może otrzymać student, będący w trudnej sytuacji materialnej, którego udokumentowany miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie w 2016 r. nie przekroczył 950zł netto.

2. Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnica ww. kwoty i wysokości miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta w 2016 r., przy czym maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi:

1) maksymalna - 950 zł, zaś minimalna – 50 zł miesięcznie.

3. Zwiększenie stypendium socjalnego:

 • z tytułu zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS. wynosi 290 zł miesięcznie;
 • z tytułu zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS. z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta wynosi 390 zł miesięcznie.

4. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności – 450 zł miesięcznie;
 • w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 400 zł miesięcznie;
 • w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności – 350 zł miesięcznie.

5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

1) Wysokości:

            a) podstawowa-550 zł miesięcznie;

            b) zwiększenie-250 zł miesięcznie.

2) Minimalna liczba punktów rankingowych upoważniająca do otrzymania stypendium to 75.

6. Kwoty zapomóg.

1) Wysokość zapomogi może wynieść:

a) w przypadku studentów od 50 zł do 1000 zł.

7. Obowiązujący dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi obecnie 1975 zł rocznie (kwota dla 2015 r.). Kwota obowiązująca w roku akademickim 2017/18 zostanie podana do wiadomości studentów Komunikatem, po ogłoszeniu jej przez GUS, do dnia 23.09.2017 r.

8. Łączna miesięczna wysokość wypłacanych jednemu studentowi stypendiów – socjalnego i rektora dla najlepszych studentów – nie może być większa niż 2205 zł (90% najniższego wynagrodzenia asystenta).

9. Minimalna kwota miesięcznego dochodu studenta, przy której może on ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w rozdz. VII ust. 3 ww. regulaminu, to:

1) dla wniosków złożonych do 30.10.2017 r - 930,35 zł netto;

2) dla wniosków złożonych od 1.11.2017 r. – 1028 zł netto.


Terminy składania wniosków o pomoc materialną w r. akademickim 2017/18


1. Studenci mogą składać wnioski o stypendium przez cały rok akademickim (z zastrzeżeniem poniższych ustaleń). Stypendia wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. W weekendy zjazdowe wnioski składają tylko studenci studiów niestacjonarnych.

2. Pierwsze terminy składania wniosków o pomoc materialną (dla studentów studiujących w kraju i za granicą):

1) stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – stypendia przyznawane na rok akademicki:

a) studenci pierwszego roku (w r. akademickim 2017/18)-

·         studiów rozpoczynających się od września/października 2017 r. (sem. zimowego) składają wnioski od dnia immatrykulacji do 31 października 2017 r.,

·         studiów rozpoczynających się od lutego/marca 2018 r. (sem. letni) składają wnioski o stypendium do 31 marca 2018 r.;

b) studenci pozostałych lat-

·         składają wnioski od 4 września 2017 r. do 8 października 2017 r.(złożenie wniosku do 31 października uprawnia do otrzymania stypendium od października); Komisja Stypendialna może wyznaczyć wcześniejszą możliwość składania wniosków z uwzględnieniem warunku terminowego rozpatrzenia wniosków.

2) stypendium rektora dla najlepszych studentów - stypendium przyznawane na rok studiów:

a) studenci studiów I semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru zimowego, dla których rok studiów pokrywa się z rokiem akademickim - składają wnioski

 • w dniach 16-22 października 2017 r. (pierwsza możliwa wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik),

b) studenci lat wyższych, przyjęci na studia od semestru zimowego, dla których rok studiów pokrywa się z rokiem akademickim-składają wnioski:

·         w dniach 2-9 października 2017 r. (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik),

c) studenci studiów I semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu), dla których rok studiów przypada w ramach dwóch lat akademickich - składają wnioski:

·         w dniach 19-25 marca 2018 r. (pierwsza możliwa wypłata w kwietniu z wyrównaniem za marzec);

d) studenci lat wyższych, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu), dla których rok studiów przypada w ramach dwóch lat akademickich – składają wnioski:

·         w dniach 5-12 marca.2018 r. (pierwsza możliwa wpłata w kwietniu z wyrównaniem za marzec).

3. Terminy składania wniosków do zatwierdzenia osiągnięć przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Szkoleniowych (KWOSz), działającą przy Biurze Karier PŁ:

 • dla studentów składających wnioski w semestrze zimowym – 9, 16, 23 i 30 października 2017 r.
 • dla studentów składających wnioski w semestrze letnim – 5 i 12 marca 2018 r.

Terminy opiniowania wniosków przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych (KWOS), działającą przy Centrum Sportu PŁ zostaną podane do wiadomości studentów przez Centrum.

4. Student, który przedłuża pobyt zagraniczny lub krajowy w ramach programu studiów (Learning Agreement) lub w ramach programu MOSTECH o drugi semestr, może mieć nadal wypłacane wszystkie stypendia, o które wnioskował przed wyjazdem w odpowiednich terminach. W tym celu należy uzyskać zgodę odpowiedniego Prodziekana danego wydziału na przedłużenie pobytu. Podanie takie, kierowane do odpowiedniego Prodziekana z wymaganymi podpisami, powinno wpłynąć do dziekanatu do dnia 28 lutego 2017 r.

5. Terminy ustalania liczebności studentów na potrzeby ustalania liczby stypendystów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów:

 • dla studentów zrekrutowanych na studia w PŁ od semestru zimowego – stan na dzień 16 października 2017 r.
 • dla studentów zrekrutowanych na studia w PŁ od semestru letniego – stan na dzień 16 marca 2018 r.

6. Termin ostatecznego wydania decyzji przyznających zwiększenie stypendium rektora dla najlepszych studentów to:

1) dla studentów zrekrutowanych na studia w PŁ od semestru zimowego –15 styczeń 2018 r.

2) dla studentów zrekrutowanych na studia w PŁ od semestru letniego –15 maja 2018 r.

 

Aktualne informacje znajdują się na stronie:

https://www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-studentow

 

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej IPiP

dr inż. Magdalena Kmiotek

 

BIURO KARIER

  • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb