CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Studenci/Doktoranci do 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Po ukończeniu tego wieku powinni poinformować uczelnię o chęci skorzystania z ubezpieczenia przez uczelnię - jeśli nie posiadają go z innego tytułu np. w pracy. Oświadczenie wraz z odpowiednim drukiem ZUS, po potwierdzeniu przez dziekanat, należy złożyć w Budynku B3 przy ul. Skorupki 10/12, I piętro, pok. 1. Dokumenty na dany miesiąc przyjmowane są do 7 dnia każdego miesiąca.Jednocześnie zwracam uwagę, że należy poinformować uczelnię o okolicznościach, które mają wpływ na zaprzestanie płacenia składek przez PŁ (np. podjęcie pracy, opuszczenie uczelni, możliwość skorzystania z ubezpieczenia współmałżonka).

dodatkowe informacje: http://www.psrp.org.pl/?sub=artykul&id_aktualnosci=776

Informacja o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Rektorzy publicznych
i niepublicznych szkół wyższych
Dyrektorzy placówek naukowych
prowadzących studia doktoranckie

(.....) Jednocześnie Departament Finansowania Szkół Wyższych przypomina, że szkoły wyższe i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają składki, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 wspomnianej ustawy, za:

  1. studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
  2. studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub podejmą studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Departament Finansowania szkół Wyzszych MNiSW pragnie także podkreślić, iż zgodnie z art. 66 ust. 2 ww. ustawy uczelnie i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zwolnione są z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub uczestnika studiów doktoranckich posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej, tj. będącego jej:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku;
  • małżonka;
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do wyżej wymienionych osób jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, tj. 520zł, a więc wysokość składki wynosi 46,80 zł zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(...). Ubezpieczenia (PDF)

Źródło: www.nauka.gov.pl

Oświadczenie wraz z odpowiednim drukiem ZUS, po potwierdzeniu przez dziekanat, należy złożyć w Budynku B3 przy ul.Skorupki 10/12, I piętro, pok. 103. Dokumenty na dany miesiąc przyjmowane są do 7 dnia każdego miesiąca

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb