CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Regulamin Indywidualnego Planu Studiów i Programu Nauczania (IPS) w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii PŁ

 1. Indywidualny Plan Studiów i Program Nauczania przyznawany jest przez Dyrektora Instytutu na czas 1 semestru studentom osiągającymi dobre wyniki w nauce oraz wykazującym dodatkowe zainteresowania w dziedzinach związanych z przemysłem papierniczym i poligraficznym.
 2. Celem IPSu jest umożliwianie studentom IPiP rozwijanie dodatkowych zainteresowań naukowych, poprzez modyfikację i rozbudowę programu studiów oraz umożliwienie pracy naukowo badawczej pod opieką pracownika naukowego.
 3. IPS może być przyznany studentowi najwcześniej na III semestrze studiów I stopnia.
 4. Podstawowym warunkiem przyznania IPSu jest posiadanie pełnej rejestracji, osiągniecie przez studenta średniej ocen z całego toku dotychczasowej nauki powyżej 3.9, oraz złożenie podania do Dyrektora Instytutu (zał. 1).
 5. Dyrektor Instytutu w szczególnych wypadkach może udzielić niespełniającemu warunków studentowi, prawo do IPSu.
 6. Studentowi zostaje przydzielony, po uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu, opiekun, który posiada co najmniej tytuł doktora.
 7. Student któremu zostanie przyznany IPS ma prawo do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach nie przewidzianych w programie studiów, które odbywają się na innych uczelniach lub wydziałach Politechniki Łódzkiej. Przedmioty te powinny być związane z profilem i sylwetką absolwenta.
 8. Student wraz z opiekunem jest zobowiązany na początku każdego semestru do przygotowania wykazu przedmiotów przewidzianych do realizacji w ramach IPSu (zał. 2) oraz krótkiego opisu zaplanowanej pracy badawczej lub projektu.
 9. Student wraz z opiekunem ma prawo do zmiany wcześniej ustanowionego wykazu przedmiotów, jednak nie później niż dwa tygodnie od rozpoczęcia się semestru, którego dotyczą zmiany.
 10. Student któremu przyznano IPS ma prawo do rezygnacji z niego i powrotu do normalnego planu studiów.
 11. Studiującemu systemem IPS, który nie uzyska pełnej rejestracji na semestr lub znacząco pogorszy swoje wyniki w nauce, Dyrektor Instytutu może odebrać prawo do tego toku studiów.
 12. Student, który wraca do normalnego programu studiów jest zobowiązany do uzupełnienia braków, wynikających z ewentualnego wykreślenia tych przedmiotów w programie IPS.

Opiekunem IPS jest:
dr inż. Mariusz Reczulski

BIURO KARIER

  • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb