CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

dr hab. inż. Konrad Olejnik, prof. PŁ - Kierownik Zakładu

Zespół Technologii Papieru

 • dr hab. inż. Tomasz Ganicz,
 • dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak,
 • mgr Kinga Dereszewska

Zespół Przetwórstwa Papierniczego

 • dr inż. Anna Stanisławska,
 • dr inż.  Piotr Pospiech

Zespół dydaktyczno-naukowy Technologii Papieru i Przetwórstwa Papierniczego realizuje następujące kierunki badań

 • Optymalizacja procesu mielenia mas włóknistych
 • Ochrona środowiska – gospodarka wodno – ściekowa
 • Chemizacja procesu wytwarzania papieru
 • Proces formowania, odwadniania i suszenia wstęgi na maszynie papierniczej
 • Proces wytwarzania tektury falistej
 • Powierzchniowe uszlachetnianie wytworów papierowych
 • Optymalizacja operacji jednostkowych w procesie przerobu makulatury
 • Komputerowe modelowanie pracy maszyny papierniczej i układu wodno-masowego papierni
 • Mikroskopowe badania struktur różnych wytworów papierniczych

 

W ramach działalności dydaktycznej – oprócz bieżącej realizacji procesu nauczania na poszczególnych rodzajach studiów dziennych i zaocznych, Zakład Technologii Papieru i Przetwórstwa Papierniczego okresowo organizuje i prowadzi stojące na wysokim poziomie Studia Podyplomowe „Nowoczesne Technologie w Papiernictwie”.

Zespół dydaktyczno-naukowy Technologii Papieru i Przetwórstwa Papierniczego jest w stanie realizować dla przemysłu papierniczego, poligraficznego i przetwórczego prace badawcze (usługowe, ekspertyzy, opracowania techniczne) z zakresu:

 • Ekologicznych skutków przerobu makulatury w polskim przemyśle papierniczym.
 • Wpływu recyklingu mas makulaturowych na zmiany ich zdolności papierotwórczej.
 • Wpływu zmian temperatury i wilgotności otoczenia na właściwości użytkowe papieru.
 • Optymalizacji właściwości optycznych papieru.
 • Optymalizacji procesów wytwarzania mas makulaturowych.
 • Optymalizacji układu wodno-masowego pod kątem obniżenia zużycia wody świeżej w papierni.
 • ceny efektywności i optymalizacji procesu mielenia.
 • Badań właściwości papierów (mocnych, drukowych, specjalnych).
 • Badań właściwości powłok pigmentowych i ich wpływu na wybrane właściwości papierów uszlachetnianych powierzchniowo.
 • Badań właściwości papierotwórczych papierniczych mas włóknistych.
 • Badań właściwości papierotwórczych mas makulaturowych.

 

Tematyka wyżej przedstawionych zagadnień, z uwagi doświadczenie pracowników Zakładu i szeroki wybór materiałów dydaktycznych, może być przedmiotem szkoleń i kursów specjalistycznych.

Ponadto pracownicy Zakładu posiadają bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz, opracowań i opinii dotyczących innowacyjności planowanych inwestycji w polskim przemyśle papierniczym, poligraficznym i przetwórczym.

BIURO KARIER

  • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb