CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

 

dr hab. inż. Dariusz Danielewicz, prof. PŁ - kierownik Zakładu

 • dr inż. Magdalena Kmiotek
 • technik Krystyna Pilip

 

Współpracują

 • dr hab. Paweł Wandelt, prof. PŁ
 • prof. dr hab. Barbara Surma-Ślusarska

Główne obszary działalności badawczej

Głównymi obszarami działalności badawczej Zakładu są:

 • ocena właściwości papierniczych surowców roślinnych (drzewnych i niedrzewnych) pod względem przydatności dla celulozownictwa i papiernictwa,
 • udoskonalanie sposobów przetwarzania tych surowców na masy włókniste metodami chemicznymi, chemiczno-mechanicznymi i mechanicznymi,
 • uszlachetnianie papierniczych półproduktów włóknistych (delignifikacja tlenowa, bielenie),
 • ocena ich właściwości przerobowych i użytkowych.

Badania dotyczące tych zagadnień realizowane są w odpowiednio do tego wyposażonych pracowniach laboratoryjnych: surowców włóknistych, warzelni, bielarni, biotechnologicznej, badań spektrofotometrycznych, oceny składu frakcyjnego mas włóknistych i podstawowych parametrów włókien oraz badania właściwości strukturalno-wymiarowych, optycznych i wytrzymałościowych arkusików papieru.

Oprócz podstawowej działalności, w Zakładzie prowadzone były i są nadal badania wyprzedzające, zarówno z zakresu nowych technologii w celulozownictwie, analityki, jak i zastosowań mas włóknistych. Można tu wymienić prace dotyczące:

 • oceny możliwości zastosowania enzymów hydrolitycznych i oksydoredukcyjnych w procesie bielenia mas celulozowych,
 • przerobu zużytej tektury na bielone masy celulozowe,
 • uzyskiwania celulozy bakteryjnej i jej zastosowania do modyfikacji papieru,
 • zależności właściwości mas celulozowych w postaci arkusików papieru z właściwościami włókien i towarzyszących im cząstek oznaczanych metodą komputerowej analizy obrazu,
 • innowacyjnego wykorzystania frakcji drobnej makulaturowej do zwiększenia sztywności papierów opakowaniowych,
 • zastosowania cieczy jonowych do ekstrakcji chemicznych składników drewna,
 • wykorzystania surowców niedrzewnych (konopie przem., miskant) do wyrobu papierniczych mas włóknistych,
 • wytwarzania lekkich celulozowych materiałów porowatych (fluff, aerożele).

Zespół dydaktyczno-naukowy Technologii Papieru i Przetwórstwa Papierniczego prowadzi również badania, doradztwo i wykonuje ekspertyzy na rzecz przemysłu. 

BIURO KARIER

  • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb