CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Zespół dydaktyczno-naukowy Procesów i Maszyn Poligraficznych

Skład osobowy i kontakt:

 • dr inż. Svitlana Khadzhynova  -p.o.  Kierownika Zakładu       e-mail: , tel.+48 42 631 38 11
 • prof. dr hab. inż. Svitlana Havenko     e-mail: , tel.+48 42 631 38 26
 • dr inż. Janina Leks-Stępień          e-mail: , tel.+48 42 631 38 17
 • dr inż. Aleksandra Erdman           e-mail: , tel. +48 42 631 28 58
 • dr Anna Karmazyn                          e-mail: , tel. +48 42 631 38 26

Współpracuje:

 •  dr inż. Marek Kryczka             e-mail: , tel.+48 42 631 38 15             

Historia działalności poligrafii w Instytucie

W 2005 roku odbyła się w Instytucie Jubileuszowa Konferencja „30 lat poligrafii w Politechnice Łódzkiej”, którą zorganizowano z okazji mijającej w 2004 roku rocznicy wypromowania przez międzywydziałowy Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych pierwszego absolwenta Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej z zakresu  poligrafii. W konferencji udział wzięli  m.in.:. J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Jan Krysiński oraz dziekani Wydziałów Mechanicznego, Chemicznego oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Inicjatorem i współorganizatorem studiów związanych z poligrafią był doc. dr inż. Kazimierz Stępniewski, który kierował utworzoną przez siebie Pracownią (później Zakładem) Maszyn Poligraficznych w Instytucie. Na specjalności dyplomowania Maszyny Poligraficzne, swą wiedzę z zakresu technologii poligrafii i przetwórstwa papierniczego przekazywał studentom dr inż. Józef Dąbrowski, który pracował w ówczesnym Zespole Papiernictwa.  Po 1996 roku kierownictwo Zakładu Maszyn Poligraficznych, objął dr inż. Jerzy Petriaszwili.

Studenci Wydziału Chemicznego prace dyplomowe z zakresu technologii poligrafii, wykonywali w ramach kierunku dyplomowania Technologia Przetwórstwa Papierniczego, a od 1994 roku na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, w ramach specjalności Inżynieria Papiernicza. W opracowaniu programów nauczania uczestniczył dr inż. Józef Dąbrowski, a następnie dr inż. Marek Kryczka. Ich działalność na rzecz rozwoju i wprowadzenia technologii poligrafii w Instytucie wspierał aktywnie prof. dr hab. Kazimierz Przybysz, kierownik Zakładu Papiernictwa.

W czerwcu 1998 roku z inicjatywy Instytutu, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego powołała nowy, unikatowy kierunek studiów „Papiernictwo i Poligrafia” i został on uruchomiony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, a po dwóch latach także na Wydziale Chemicznym.

W 2000 roku powołano w Instytucie nowy zakład związany z poligrafią – Zakład Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych, w którym obowiązki Kierownika objął dr hab. Paweł Wandelt, prof. PŁ. W październiku 2004 roku na podstawie wniosku Rady i Dyrektora Instytutu, Rektor PŁ powołał na stanowisko Kierownika Zakładu, dr inż. Krzysztofa Stępnia, który pełni to stanowisko do dziś.

Główne obszary działalności badawczej:

W latach 1994-2002 z zakresu poligrafii wykonywane były dwa projekty badawcze finansowane przez Komitetu Badań Naukowych. Pierwszy, którego kierownikiem był dr inż. Jerzy Petriaszwili, dotyczył badań procesów okrawania książek i bloków w krajarkach trójnożowych oraz w liniach potokowych sposobem cięcia wibracyjnego. Drugi, pod kierunkiem dr inż. Marka Kryczki, dotyczył badań własności reologicznych mieszanek pigmentowo-klejowych w procesie powlekania papieru. Wykonano również grant UM Łodzi, pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Stępnia obejmujący badania nad możliwościami rozwoju przemysłu poligraficznego w Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.

W  Zakładzie Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych wykonywano szereg prac naukowo-badawczych, głównie w ramach działalności statutowej i badań własnych. Szereg  prac, usług i projektów, wykonano na zamówienie instytucji naukowych i gospodarczych.

W latach 2005-2010 podpisano 12 listów intencyjnych i umów o przyszłej współpracy przy wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii i optymalnego wykorzystania maszyn poligraficznych, zastosowania najnowszych wyników badań w zakresie materiałów poligraficznych (podstawowych i pomocniczych), cyfrowej obróbki obrazów i cyfrowego wspomagania procesów produkcji oraz pomocy dydaktycznej studentom Instytutu. W tych latach Zakład wykonał również ponad 130 opracowań opiniodawczych dotyczących innowacyjności rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych projektów inwestycyjnych w przemyśle poligraficznym związanych z Programami Operacyjnymi Innowacyjna Gospodarka i Kredyt Technologiczny w latach 2007-2013.

Nauczyciele akademiccy Zakładu po 2000 roku, w sumie opublikowali lub byli współautorami ponad 110 referatów i artykułów, na konferencjach oraz w czasopismach, głównie krajowych i zagranicznych (Ukraina).

W ostatnich latach były prowadzone dwa projekty własne KBN. Pierwszy, w latach 2005-07, którego kierownikiem był dr inż. Krzysztof Stępień, dotyczył optymalizacji konstrukcji fleksograficznego zespołu drukującego.  Drugi, w latach 2007-09, pod kierunkiem dr inż. Marka Kryczki dotyczył opracowania kryteriów oceny jakości współczesnych papierów do drukowania cyfrowego.

 

  Zespół dydaktyczno-naukowy Procesów i Maszyn Poligraficznych są prowadził dwa projekty własne:

 • Pierwszy, od 2009 do 2011 roku, którego kierownikiem jest dr inż. Janina Leks-Stępień, dotyczy analizy procesu migracji składników zadrukowanego opakowania przeznaczonego do kontaktu z żywnością.
 • Drugi, od 2010 do 2012 roku, którego kierownikiem jest dr inż. Krzysztof Stępień, dotyczy optymalizacji nowoczesnych układów transferu mediów w innowacyjnych procesach poligraficznych i przetwórczych.

Zakład wykonuje prace zlecone na zamówienie instytucji naukowych i gospodarczych. Poniżej przedstawiono prace wybrane z ostatnich pięciu lat:

 • Opinia dotycząca stanu zespołów drukowych maszyny
 • Badania jakości nadruku
 • Badania jakości nadruku na tekturze falistej z falą typu F, B, C i E,
 • Opinia dotycząca różnic w konstrukcji standów
 • Opracowanie kryteriów klimatyzowania papierów zwojowych w magazynie, po dostawie i podczas długotrwałego ich przechowywania
 • Wykonanie badań porównawczych dotyczących jakości druków wykonanych techniką offsetową z zastosowaniem dwóch rodzajów roztworów nawilżających
 • Badanie wpływu parametrów drukowania na jakość odbitki elektrofotograficznej
 • Innowacyjna technologia wytwarzania uszlachetnionych etykiet i opakowań, w tym opakowań do kontaktu z żywnością
 • Badanie migracji substancji lotnych pochodzących z opakowań papierowych
 • Badanie przyrostu punktu rastrowego podczas druku w technologii waterless
 • Badania odwzorowania barwy na odbitkach nakładowych
 • Ponad 130 opracowań opiniodawczych dotyczących innowacyjności rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych projektów inwestycyjnych w przemyśle poligraficznym związanych z Programami Operacyjnymi Innowacyjna Gospodarka i Kredyt Technologiczny w latach 2007-2013

 

Zespół dydaktyczno-naukowy Procesów i Maszyn Poligraficznych PŁ deklaruje gotowość wykonywania zleconych prac badawczych, usługowych i szkoleń dotyczących m.in.:

 • Badania wpływu materiałów poligraficznych na jakość druku
 • Badania właściwości fizykochemicznych
 • Badania poprawy zdolności drukowych papierów
 • Badań właściwości drukowych papieru
 • Badań właściwości farb drukowych
 • Dobór papieru i stopnia jego zaklejenia do potrzeb poligraficznych i przetwórczych na podstawie badania dynamiki wchłaniania wody, klejów i farb drukowych
 • Badanie procesu drukowania techniką offsetową przy wykorzystaniu aparatu IGT
 • Statyczne i dynamiczne badania właściwości powierzchni materiałów poligraficznych
 • Badania wytrzymałościowe listwowanych obciągów
 • Badania form drukowych i druków na urządzeniu FAG VIPFLEX 333
 • Badania eksploatacyjne parametrów pracy maszyn drukujących
 • Badania testowe drukowania na urządzeniu IGT F1
 • Badania uszlachetnionych druków
 • Badania transferu mediów w innowacyjnych procesach poligraficznych i przetwórczych
 • Badanie właściwości papierów do drukowania techniką cyfrową    
 • Badania wpływu parametrów drukowania na jakość odbitek wykonanych techniką cyfrową
 • Badania porównawcze jakości druków różnych technik druku
 • Badania przenoszenia farby: cylinder rastrowy – forma – podłoże
 • Badania wdrażania innowacyjnych technologii i wykorzystania maszyn poligraficznych
 • Badania materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Oznaczanie lotnych związków organicznych z zastosowaniem chromatografii gazowej
 • Pomiar właściwości powierzchni papieru (objętość powierzchni papieru w relacji do zapotrzebowania atramentu, wodnej farby drukarskiej lub kleju w procesie laminacji)
 • Prędkość oraz ilość wnikania wodnych roztworów w różne papiery
 • Stabilność wymiarowa papierów wystawionych na działanie wilgoci lub też na kontakt z roztworem wodnym
 • Usługi ogólne, ekspertyzy, pomiary, analizy wyników oraz szkolenia, również w języku angielskim w zakresie:
  • Pomiar miękkości serwetek na aparacie TSA (Tissue Softness Analyzer)
  • Analizy procesów o wielu zmiennych. Modelowanie oraz optymalizacja tych procesów

 

 

Oferujemy Studia Podyplomowe „Nowoczesne procesy w poligrafii”

Pracownicy i studenci  zdobywają doświadczenia w kraju i za granicą. Do ważniejszych imprez należy zaliczyć m.in.:

 • Międzynarodowe Targi Poligraficzne Drupa’2004, Drupa’2008 w Düselldorfie
 • Międzynarodowe Targi Poligraficzne Poligrafia’2007, Poligrafia’2009 w Poznaniu
 • VI Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja „Technologia książki”, Lwów 15-19.05.2007 - wygłoszenie 6 referatów
 • Naukowo-Techniczna Konferencja, MOiNU, Ukraińskiej Akademii Drukarstwa i Naukowego Towarzystwa im. T.G. Szewczenki, Lwów  4÷8..02.2008 – prezentacja referatu
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opakowań z nadrukiem", Poznań 08-09.04. 2010 - udział w Radzie Programowej Konferencji, przewodnictwo sesji, wygłoszenie referatów
 • X i XI Międzynarodowe Konferencje Naukowo-Techniczne INPAP „Nowoczesne technologie i maszyny w papiernictwie, przetwórstwie i poligrafii”,  Słok k. Bełchatowa, 27÷29.09. 2006 i 21÷23 06. 2010- udział w Radzie Programowej Konferencji, przewodnictwo sesji, wygłoszenie referatów
 • Coroczne wyjazdy pracowników i studentów na Seminarium Poligraficzne Print Academy w Heidelbergu i zwiedzanie zakładów montażu arkuszowych maszyn offsetowych Heidelberg Druckmashinen AG w Wieloch , 2005÷2010
 • Wymiana doświadczeń w ramach umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką i Ukraińską Akademia Drukarstwa, 2005÷2010 - wspólne publikacje (prof. Eduard Łazarenko, prof. Mykola Lutskiv, prof. Svitlana Havenko, prof. Jarosław Czechman)
 • Udział studentów Koła Naukowego Poligrafów w międzynarodowych konferencjach, ostatnio na  X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Studentów i Aspirantów, Kijów, 2010, nadzór naukowy, wygłoszenie referatów przez studentów
 • Organizacja przez Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ  wspólnie z Fundacją Rozwoju Kadr Poligraficznych I ÷ V Seminariów Poligraficznych,  „Synergia między drukiem offsetowym a drukiem cyfrowym”, „Mniejsze nakłady w poligrafii szansą na lepszy biznes”,  „Innowacyjne procesy zarządzania procesami w poligrafii”, „Ekologia w poligrafii – konieczność czy świadomy wybór”, „Innowacyjne technologie wytwarzania opakowań”, 2008÷2010, przygotowanie i przewodnictwo obrad
 • Międzynarodowe Forum Fleksograficzne organizowane przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów PLFTA, Warszawa, 2006÷2010, wygłoszenie referatów, udział w jury edycji konkursu Wielkiej Nagrody Fleksograficznej Grand Prix flekso’2010
 • Sympozja Fleksograficzne firmy Scorpio organizowane przy współudziale Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, Łódź, 2006÷2008, wygłoszenie referatów
 • Konferencja Poligraficzna ENFOCUS /AKON „Inspekcja, naprawa, certyfikacja i automatyzacja przepływu plików PDF” prezentacje w pracowni komputerowej i przekazanie nieodpłatnie Instytutowi oprogramowania do celów edukacyjnych
 • Udział studentów w organizowanych i fundowanych przez Quad Graphics rocznych stypendiach na staż w Waukesha County Technical College i drukarniach Quad Graphics.

 

Działalność dydaktyczną pracowników Zakładu wspierają przedsiębiorstwa poligraficzne, głównie łódzkie, w których studenci zdobywają wiedzę praktyczną na specjalnie przygotowywanych tematycznie zajęciach.

Szereg zajęć i prac dyplomowych jest wykonana przy aktywnym udziale zakładów przemysłowych. Należą do nich m.in.: Heidelberg Polska Sp. z o.o., KBA-Polska Sp. z o.o., manroland Polska Sp. z o.o., Interprint Polska Sp. z o.o. w Ozorkowie, Cebal Tuba Sp. z o.o., Alcan Packaging Beaty, Drukarnia LCL S.A, Drukarnia Prasowa S.A. w Łodzi, Michael Huber Polska, Quad/Winkowski Sp. z o.o. w Wyszkowie, Xerox Polska Sp. z o.o., Constantia Teich Poland Sp. z o.o., PU GRAW, Ekoflex Sp. z o.o., Amcor Flexibles Polska Sp. z o.o., BARMEY  Wojciech Barabasz Jelenia Góra, Stora Enso Packaging Boards Imatra-Finlandia, Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. z o.o., Drukarnia - Wydział Poligrafii ZUS w Łodzi, K+L Polska Spółka z o.o  w Łodzi, Inex Drukarnia, Scorpio Sp. z o.o., 100 Studio Tęgi Sp. z o.o.,   Graffena Sp. z o.o. w Pabianicach, Hornet Sp. z o.o, Drukarnia Kolor-Druk w Wieluniu, BOBRUS Maszyny Poligraficzne Sp. z o. o., Drukarnia Polskapresse  w Łodzi, Drukarnia READ ME w Łodzi, Drukarnia Wydawnictw Naukowych w Łodzi, Łódzka Drukarnia Dziełowa SA, Print Extra Studio Graficzne Drukarnia w Łodzi, Drukarnia FingerPrint w Łodzi, Drukarnia Pro BUSINESS Digital Printing Polska Sp. z o. o., Werner Kenkel Sp. z o.o., Stora Enso Poland S.A. – Łódź, Flint Ink Polska Sp. z o.o., Pery Plate CTP Studio Sp. z o.o., Studio TC Krzysztof Tomaszewski, Drukarnia i Wydawnictwo "PIKTOR" s.c., MEDIA PRESS Paweł Augustyniak i wspólnicy Spółka Jawna i in.

Pracownicy ww. Zespołu prowadzą działalność doradczą i organizacyjną, m.in. w:

 • Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych,
 • Sekcji Poligrafów SIMP NOT
 • Stowarzyszeniu Fleksografów Polskich PLFTA
 • Polskiej Izbie Druku
 • Stowarzyszeniu Papierników Polskich

 

Pomoc w rozwoju poligrafii

W 1999 roku dzięki inicjatywie Oddziału Sekcji Poligrafów SIMP w Łodzi powstała Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych w Łodzi. Fundacja ma status pożytku publicznego. Ustanowili ją czołowe łódzkie firmy poligraficzne i  J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej.

Od początku powstania Fundacja, w miarę możliwości, pomaga w unowocześnianiu wyposażenia laboratoriów poligraficznych, w zakupie literatury fachowej i materiałów dydaktycznych, umożliwieniu uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych imprezach. W ostatnich pięciu latach pomoc związana była z:

 • Dofinansowaniem remontu i zakupu aparatury pomiarowej dla laboratorium poligraficznego, 2006
 • Zakupem materiałów poligraficznych do ćwiczeń laboratoryjnych, pakietu fachowych książek, 2007
 • Dofinansowaniem Koła Naukowego Poligrafów PŁ na wycieczkę do Drukarni Winkowskiego w Wyszkowie, 2007
 • Sfinansowaniem wspólnie z firmą Scorpio Sp. z o.o. dwóch wyjazdów na targi Drupa w Düselldorfie, 2008
 • Zakupieniem materiałów pomocniczych do laboratorium IPiP PŁ,2008
 • Dofinansowaniem remontu i wyposażenia laboratorium technologicznego, 2009
 • Przekazaniem środków na działalność Koła Naukowego Poligrafów, 2009
 • Sfinansowaniu udziału studentów w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej w Poznaniu, 2010
 • Sfinansowaniu udziału studentów w  X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Studentów i Aspirantów, Kijów, 2010

Działalność poligrafii jest wspierana przez pisma branżowe: Świat Druku, Poligrafika, Opakowanie, Przegląd Papierniczy, Print Publishing, Vidart i in.  Do kilku z nich pracownicy i studenci mają dostęp internetowy do pełnych treści publikowanych artykułów. Niektóre wydawnictwa są stałymi patronami medialnymi imprez organizowanych w Instytucie.

 

 

BIURO KARIER

  • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb