CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Zespół dydaktyczno-naukowy Maszyn Papierniczych i Przetwórczych

 • dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. PŁ – Kierownik Zakładu
 • dr inż. Michał Kuczkowski
 • dr inż. Mariusz Reczulski
 • dr inż. Paweł Pełczyński
 • mgr inż. Gabriela Kmita-Fudalej
 • mgr inż. Maria Bieńkowska

Współpracują

 • dr inż. Aleksander Klepaczka
 • dr hab. inż. Tomasz Tyralski, prof nzw. PŁ
 • mgr inż. Tadeusz Ginalski
 • dr inż. Alicja Biel-Tyralska
 • dr Krzysztof Głowacki

Główne obszary działalności badawczej

 • Suszenie materiałów włóknistych w aspekcie ich jakości i zużycia energii
 • Wpływ stan powierzchni cylindra suszącego na jakość papieru
 • Wpływ warunków hydro-termo-mechanicznych oddziałujących na papier w aspekcie zmian jego właściwości
 • Metody i urządzenia do odzyskiwania energii i utylizacji biomasy
 • Wpływ procesów wykończania papieru na jego właściwości użytkowe oraz właściwości produkowanych z niego opakowań
 • Optymalizacja form opakowaniowych

Tematyka działalności dydaktycznej i naukowej

 • Procesy suszenia i obróbki cieplnej wstęgi włóknistej w przemyśle celulozowo-papierniczym i płytowym oraz budowa i eksploatacja urządzeń procesowych
 • Procesy wykończania i przetwarzania papieru i płyt oraz budowa i eksploatacja urządzeń wykończających i przetwórczych

Obszary działalności badawczo-aplikacyjnej

 • Procesy suszenia mas włóknistych, papierów i tektur
 • Energooszczędne procesy i urządzenia w wytwarzaniu i przetwarzaniu mas włóknistych, papierów i tektur
 • Energetyczne i środowiskowe aspekty wykorzystania biopaliw z surowców odpadowych przemysłu papierniczego i przetwórczego
 • Badania właściwości i wytrzymałości papierów, tektur litych i falistych oraz wykonywanych z nich pudeł, tulei i kształtowników
 • Procesy gładzenia i kalandrowania oraz cięcia wzdłużnego papierów i tektur
 • Procesy wytwarzania tektury falistej i opakowań
 • Badania wpływu warunków klimatycznych (w tym zamrażania) papierów, tektur oraz kształtowników i pudeł z tektury falistej na ich właściwości wytrzymałościowe

Ważniejsze prace naukowo-badawcze wykonane w Zakładzie

 • Koncepcja instalacji komory parowej w części mokrej MP3 w Krapkowicach. Prace rozpoczęto w 1987 r., a zakończono wdrożeniem na początku lat 90. Praca została oceniona bardzo dobrze przez Zakłady Papiernicze w Krapkowicach.
 • Badania nad nową energooszczędną metodą suszenia i opracowanie projektu nowej generacji suszarni. Projekt badawczy KBN Nr 7.1108.91.01. Ukończony w 1994 r.
 • Instalacja odwadniania wstęgi papieru na bazie wykorzystania strumienic. Projekt celowy KBN zakończony wdrożeniem w Bardeckich Zakładach Papierniczych w 1997 r.
 • Racjonalizacja odzysku i wykorzystywania ciepła poprodukcyjnego z suszarni papierniczych. Projekt badawczy KBN Nr 7T08E01309, zrealizowany w latach 1995–1998.
 • Badania nad poprawą właściwości wytrzymałościowych makulaturowych materiałów do produkcji opakowań papierowych. Projekt badawczy KBN Nr 4T08E03422, zrealizowany w latach 2002–2004.
 • Potrzeby i możliwości rozwojowe przemysłu papierniczego w Polsce w warunkach rosnącej konkurencji międzynarodowej. Projekt badawczy-zamawiany. Grant KBN wykonywany wspólnie z Instytutem Celulozowo-Papierniczym w Łodzi w latach 1998–2000. Najważniejsze zagadnienia opracowywane w ramach projektu zawarto w monografii „Popyt i podaż papieru na świecie i w Polsce – perspektywa 2010”.
 • Nowa metoda określenia sztywności i wytrzymałości pudeł z tektury falistej. Projekt badawczy KBN Nr 4T07C05929, zrealizowany w latach 2005–2007 we współpracy z Katedrą Dynamiki Maszyn Wydziału Mechanicznego PŁ.
 • Nowa technologia wytwarzania odpornych na wilgoć kształtowników makulaturowych, wzmacniających opakowania transportowe. Projekt celowy. Grant KBN Nr 6ZR7-2005C/06588, zrealizowany w latach 2005–2008.

Ponadto pracownicy Zakładu współuczestniczyli w realizacji 4 projektów badawczych, wykonywanych przez Zakład Maszyn Papierniczych i Płytowych.

Wykaz najważniejszych prac o charakterze aplikacyjnym

 • „Badania i ocena pracy MP1 w PWPW po jej modernizacji”, maj 1997.
 • „Badania i ocena układów wentylacyjno-rekuperacyjnych MP1 i MP2 w Kostrzyn Paper S.A.”, październik 1997.
 • „Ocena warunków suszenia konwekcyjnego tektury litej w suszarni kanałowej Dornier w Fabryce w Masłońskich”, maj 1999.
 • „Badania i ocena układu grzewczego oraz wentylacyjno-rekuperacyjnego maszyny MP3 w Fabryce Papieru w Piechowicach”, maj 1991, czerwiec 2000, październik 2002.
 • „Badania i ocena układu grzewczego oraz wentylacyjno-rekuperacyjnego części suszącej MP1 w Zakładach Frantschach Świecie”, sierpień i wrzesień 1999.
 • „Badania i ocena układu grzewczego oraz wentylacyjno-rekuperacyjnego części suszącej MP2 w Zakładach Frantschach Świecie”, sierpień i listopad 1999, grudzień 2000.
 • „Badania części suszącej MP2 w Zakładach Malta-Decor S.A.”, listopad 2000.
 • „Badania układu suszącego maszyny papierniczej we Włocławku”, październik 2000, wrzesień 2003.
 • „Ocena warunków pracy układu wentylacyjno-rekuperacyjnego MP4 w Intercell SA”, kwiecień 2001.
 • „Pomiary cieplne tekturnicy w wytwórni tektury falistej Munskjö Packaging Sp. z o.o.”, maj i wrzesień 2002.
 • „Badania tekturnicy w Wadowicach”, październik 2003.
 • „Badania i ocena układu wentylacyjno-rekuperacyjnego oraz wskaźników eksploatacyjnych części suszącej MP2 w Arctic Paper Kostrzyn S.A.”, październik 2003.
 • „Badania i ocena układu suszącego MP4 w Żywieckich Zakładach Papierniczych SOLALI S.A.”, październik 2003.
 • „Badania części suszącej MP6 w firmie Konstans Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie”, luty 2004.
 • „Badania i ocena układu suszącego maszyny papierniczej firmy Hanke Tissue w Kostrzynie”, luty 2004.
 • „Badania i ocena układu wentylacyjno-rekuperacyjnego maszyny MP1 w Arctic Paper Kostrzyn SA”, wrzesień 2004.
 • „Ocena układu suszącego z osłoną gazową w maszynie toaletowej LAMIX w Witwicy”, grudzień 2004.
 • „Badania części suszącej MP6 w firmie Konstans Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie”, luty 2006.
 • „Badania i ocena układu grzewczego oraz wentylacyjno-rekuperacyjnego części suszącej MP1 w Zakładach Mondi Packaging Paper Świecie S.A.”, marzec 2006.
 • „Badania i ocena układu wentylacyjno-rekuperacyjnego maszyny MP1 w Zakładach Mondi Packaging Paper Świecie S.A.”, marzec 2006.
 • „Badania układu suszącego maszyny papierniczej w firmie LAMIX w Witwicy”, kwiecień 2006.
 • „Badania i ocena układu rekuperacyjnego maszyny MP6 w Metsä Tissue w Krapkowicach”, kwiecień 2006.
 • „Badanie i ocena układu suszącego maszyny MP6 w Metsä Tissue w Krapkowicach”, kwiecień 2006.
 • „Badania parametrów i warunków pracy maszyny papierniczej w Zakładzie LAMIX w Witnicy”, kwiecień 2006.
 • „Badania efektywności pracy maszyny papierniczej w Zakładzie LAMIX w Witnicy”, grudzień 2006.
 • „Badania części suszącej MP6 w firmie Konstans Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie”, luty 2006.
 • „Badania i ocena układu grzewczego oraz wentylacyjno-rekuperacyjnego części suszącej MP1 w Zakładach Mondi Packaging Paper Świecie S.A.”, marzec 2006.
 • „Badania parametrów i warunków pracy maszyny papierniczej w Zakładzie LAMIX w Witnicy”, kwiecień 2006.
 • „Badanie i ocena układu suszącego maszyny MP6 w Zakładach Metsä Tissue w Krapkowicach”, kwiecień 2006.
 • „Badania efektywności pracy maszyny papierniczej w Zakładzie LAMIX w Witnicy”, grudzień 2006.
 • „Ocena możliwości zwiększenia prędkości roboczej MP4 w Tychach”, luty 2007.
 • „Pomiary drgań przewijarko-krajarki pracującej w ciągu technologicznym MP 4 Tychy”, kwiecień 2007.
 • „Raport z pomiarów ruchowych MP3 w Piechowicach”, czerwiec 2007.
 • „Raport z pomiarów ruchowych MP6 w Konstancinie-Jeziornie”, sierpień 2007.
 • „Badania warunków procesu suszenia w tekturnicy MT-1 w Wadowicach”, kwiecień 2008.
 • „Badanie maszyny papierniczej MP4 pod kątem wydajności i jakości wyrobu w firmie Filar w Zaryniu”, czerwiec 2008.
 • „Pomiary parametrów pracy systemu wyciągowego oparów z suszarni MP POLPAK PAPIER w Grudziądzu”, lipiec 2008.
 • „Pomiary ruchowe MP5 i MP6 w Krapkowicach”, październik 2008.
 • „Ocena zdolności produkcyjnej maszyny papierniczej eksploatowanej w Fabryce Papieru w Boruszowicach”, marzec 2009.
 • „Badania warunków suszenia papieru higienicznego w firmie Hanke Tissue przed modernizacją maszyny”, lipiec 2009.
 • „Ocena zdolności produkcyjnej maszyny papierniczej eksploatowanej w Fabryce Papieru w Boruszowicach”, marzec 2009.
 • „Raport z pomiarów i obliczeń podstawowych wskaźników eksploatacyjnych maszyny tissue w Niedomicach”, czerwiec 2009.
 • „Badania warunków suszenia papieru higienicznego w firmie Hanke Tissue oraz analiza możliwości ich poprawy”, czerwiec 2009.
 • „Raport z pomiarów układu powietrznego maszyny w firmie LAMIX w Witnicy”, lipiec 2009.
 • „Raport z pomiarów strumieni ciepła wydalanego z maszyn papierniczych w firmie Arctic Paper
  w Kostrzynie”, lipiec 2009.
 • „Badania warunków suszenia papieru higienicznego w firmie Hanke Tissue przed modernizacją maszyny”, lipiec 2009.
 • „Badania właściwości fizycznych toreb papierowych i materiałów użytych do ich produkcji”, wrzesień 2009.
 • „Projekt koncepcyjny składarko-sklejarki umożliwiającej automatyczne składanie pudeł klapowych z tektury falistej”, wrzesień 2009.
 • „Opracowanie podstaw technologii markowania papierów higienicznych na bazie różnych włókien celulozowych w celu rozpoznawalności produktu”, październik 2009.
 • „Sprawozdanie z prac badawczo-rozwojowych związanych z budową maszyny do wytwarzania komponentów do produkcji palet z tektury falistej”, marzec 2010.
 • „Sprawozdanie z oględzin maszyny do wytwarzania elementów do produkcji palet z tektury falistej. Część I. Konstrukcja”, październik 2010.
 • „Sprawozdanie z oględzin maszyny do wytwarzania elementów do produkcji palet z tektury falistej. Część II. Wymagania bhp”, październik 2010.
 • „Produkcja znacząco ulepszonych papierów niskogramaturowych”, październik 2010.

BIURO KARIER

  • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb