CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej jest unikatową w kraju placówką naukowo-dydaktyczną z ponad 65-letnią tradycją kształcenia papierników na poziomie akademickim i prowadzącą badania w zakresie technologii oraz  eksploatacji maszyn papierniczych, przetwórczych i poligraficznych.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Instytutu jest realizowana w czterech zakładach:

  • Zespół dydaktyczno-naukowy Technologii Włóknistych Mas Papierniczych,
  • Zespół dydaktyczno-naukowy  Technologii Papieru i Przetwórstwa Papierniczego,
  • Zespół dydaktyczno-naukowy Maszyn Papierniczych i Przetwórczych,
  • Zespół dydaktyczno-naukowy Procesów  i Maszyn Poligraficznych.

Kadra Centrum obejmuje 18 nauczycieli akademickich, w tym 5 pracowników samodzielnych – profesorów i doktorów habilitowanych.

Od roku 2008 Centrum samodzielnie prowadzi kierunek Papiernictwo i Poligrafia na studiach stacjonarnych I stopnia zgodnie z zasadami określonymi w tzw. procesie bolońskim.

Na przestrzeni minionych 65 lat studia papiernicze i poligraficzne w Politechnice Łódzkiej ukończyło ok. 1800 osób, w tym ok. 40 cudzoziemców. Średnia ilość absolwentów Instytutu w ostatnich 3 latach wynosiła  50 osób. W roku akademickim 2010/2011 uruchomiono na tym kierunku studia stacjonarne II stopnia (dzienne magisterskie) oraz studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne inżynierskie).

 

Interdyscyplinarny charakter Centrum Papiernictwa i Poligrafii, jedynego w kraju (unikatowe specjalności: technologia celulozy, papieru, poligrafii i opakowań papierowych, inżynieria papiernicza, maszyny papiernicze, przetwórcze i poligraficzne), umożliwia realizowanie projektów badawczych, od pomysłu, przez badania laboratoryjne, zaprojektowanie urządzeń, zbadanie prototypu, do wdrożenia w skali przemysłowej. Prowadzenie tego rodzaju prac ułatwia baza materialna Centrum, w tym nowoczesne stanowiska badawcze oraz wiele urządzeń wykonanych w skali półtechnicznej i technicznej.

Pomoc dla studentów wynika zarówno z życzliwości przemysłu oraz Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych jak również z dobrych osobistych kontaktów pracowników Centrum z przedstawicielami przemysłu, w tym z absolwentami Politechniki Łódzkiej. Pomoc ta obejmuje takie formy jak: sponsorowanie wycieczek specjalizacyjnych, praktyk, staży, ponadprogramowego lektoratu języka angielskiego, zakupu komputerów i stanowisk badawczych. Ze swej strony Centrum prowadzi promocję zakładów, organizując seminaria i ekspozycje, gdzie przedstawiana jest działalność firm, ich osiągnięcia i zamierzenia. Inicjatywy te przyczyniają się do zacieśnienia współpracy w obszarze dydaktyki a szczególnie zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia studentów.

Centrum Papiernictwa i Poligrafii ustawicznie rozwija kontakty i współpracę z instytucjami zagranicznymi (uczelniami, stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami), co w istotny sposób przyczynia się do unowocześnienia procesu dydaktycznego i rozwoju badań, a naszym studentom stwarza możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania praktyki również za granicą. Rokuje to dobrze dla przyszłości Centrum – jednego z największych ośrodków kształcenia papierników i poligrafów w Europie.

 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź,
tel. 48 42 631 38 03,  48 42 636 88 22 
fax. 48 42 631 38 01
e-mail:

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb