INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

 

Wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej w r. akademickim 2016/17


1. Stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) może otrzymać student, będący w trudnej sytuacji materialnej, którego udokumentowany miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie w 2015 r. nie przekroczył 850zł netto.

2. Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnica kwoty 850 zł i wysokości miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta w 2015 r., przy czym maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 700 zł, zaś minimalna – 50 zł miesięcznie.

3. Zwiększenie stypendium socjalnego:

 • z tytułu zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS. wynosi 260 zł miesięcznie;
 • z tytułu zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS. z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta wynosi 360 zł miesięcznie.

4. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności – 400 zł miesięcznie;
 • w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 350 zł miesięcznie;
 • w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności – 300 zł miesięcznie.

5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 520 zł.

6. Wysokość zapomogi wynosi od 50 zł do 700 zł.

7. Obowiązujący dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi obecnie 2506 zł rocznie (kwota dla 2014 r.). Kwota obowiązująca w roku akademickim 2016/17 zostanie podana do wiadomości studentów Komunikatem, po ogłoszeniu jej przez GUS, do dnia 23.09.2016 r.

8. Łączna miesięczna wysokość wypłacanych jednemu studentowi stypendiów – socjalnego i rektora dla najlepszych studentów – nie może być większa niż 2020,5 zł (90% najniższego wynagrodzenia asystenta).

9. Minimalna kwota miesięcznego dochodu studenta, przy której może on ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w rozdz. VII ust. 3 ww. regulaminu, to 923,45 zł.


Terminy składania wniosków o pomoc materialną w r. akademickim 2016/17


1. Studenci mogą składać wnioski o stypendium przez cały rok akademickim (z zastrzeżeniem poniższych ustaleń). Stypendia wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

2. Pierwsze terminy składania wniosków o pomoc materialną (dla studentów studiujących w kraju i za granicą):
a) stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – stypendia przyznawane na rok akademicki:

- studenci pierwszego roku (w r. akademickim 2016/17)-

·         studiów rozpoczynających się od września/października 2016 r. (sem. zimowego) składają wnioski od dnia immatrykulacji do 31 października 2016 r.,

·         studiów rozpoczynających się od lutego/marca 2017 r. (sem. letni) składają wnioski o stypendium do 31 marca 2017 r.;

- studenci pozostałych lat-

·         składają wnioski od 13 czerwca 2016 r. do 7 października 2016 r.(złożenie wniosku do 31 października uprawnia do otrzymania stypendium od października);

b) stypendium rektora dla najlepszych studentów - stypendium przyznawane na rok studiów:

 • studenci wszystkich lat, przyjęci na studia od semestru zimowego, dla których rok studiów pokrywa się z rokiem akademickim - składają wnioski
 • studenci studiów I semestru studiów II stopnia

w dniach 8-14 października 2016 r.- w weekend składają tylko studenci studiów niestacjonarnych (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik),

- studenci lat wyższych

w dniach 1-7 października 2016 r.- w weekend składają tylko studenci studiów niestacjonarnych (pierwsza wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik);

- studenci, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu), dla których rok studiów przypada w ramach dwóch lat akademickich – składają wnioski:

- wszyscy studenci, w tym studenci studiów I semestru studiów II stopnia

·         w dniach 3-12.03.2017 r.- w weekend składają tylko studenci studiów niestacjonarnych (pierwsza wpłata w kwietniu z wyrównaniem za marzec).

3. Terminy składania wniosków do zatwierdzenia osiągnięć przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Szkoleniowych (KWOSz), działającą przy Biurze Karier PŁ:

 • dla studentów składających wnioski w semestrze zimowym – 4, 6, 11, 13 października 2016 r.
 • dla studentów składających wnioski w semestrze letnim – 7 i 9 marca 2017 r.

Terminy opiniowania wniosków przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych (KWOS), działającą przy Centrum Sportu PŁ zostaną podane do wiadomości studentów przez Centrum.

4. Student, który przedłuża pobyt zagraniczny lub krajowy w ramach programu studiów (Learning Agreement) lub w ramach programu MOSTECH o drugi semestr, może mieć nadal wypłacane wszystkie stypendia, o które wnioskował przed wyjazdem w odpowiednich terminach. W tym celu należy uzyskać zgodę odpowiedniego Prodziekana danego wydziału na przedłużenie pobytu. Podanie takie, kierowane do odpowiedniego Prodziekana z wymaganymi podpisami, powinno wpłynąć do dziekanatu do dnia 28 lutego 2017 r.

5. Terminy ustalania liczebności grup dla studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia:

 • dla studentów zrekrutowanych na studia w PŁ od semestru zimowego – 14 października 2017 r.
 • dla studentów zrekrutowanych na studia w PŁ od semestru letniego – 10 marca 2017 r.

Aktualne informacje znajdują się na stronie:

https://www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-studentow

 

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej IPiP

dr inż. Magdalena Kmiotek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


BIURO KARIER

  • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb