INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Brak rekrutacji na semestr zimowy 2015/2016

Eksploatacja maszyn i procesy produkcyjne związane z wytwarzaniem, wykańczaniem i przetwarzaniem papierów

Informacje o rekrutacji

Studia prowadzone będą zgodnie z „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”. Dokument jest dostępny na stronie www.inpap.p.lodz.pl Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń. Słuchaczem studiów może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia). Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów podyplomowych: o Studia odbędą się w zapowiadanym terminie, gdy liczba słuchaczy wyniesie przynajmniej 20 osób.  Jednocześnie należy uiścić wpisowe w wysokości 200 zł (odliczane z należności na I semestr). Opłata: 2850 PLN brutto za semestr (5700 PLN za całość studiów) + 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiówpodyplomowych

Kandydaci na Studia proszeni są o:

  1. Wypełnienie "KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w studium podyplomowym" (którą można pobrać z naszej strony  internetowej) lub napisanie podania o przyjęcie na Studia Podyplomowe.
  2. Dostarczenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Napisanie i podpisanie zobowiązania do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe.
  4. Napisanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej.
  5. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres sekretariatu Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej (dane kontaktowe poniżej).

Do dnia          należy przelać opłatę za I semestr studiów (2850 zł) lub całość opłaty za studia podyplomowe (5700 PLN) na konto: 45 1240 3028 1111 0010 3742 3060 w banku PEKAO SA Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii. W tytule przelewu należy napisać: „Opłata za SP pt.:  Eksploatacja maszyn i procesy produkcyjne związane z wytwarzaniem, wykańczaniem i przetwarzaniem papierów  oraz imię i nazwisko słuchacza.”

Dowód wpłaty należy okazać w sekretariacie Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej podczas pierwszego zjazdu studiów podyplomowych. Faktury VAT za uczestnictwo w studiach podyplomowych będą wystawiane na życzenie słuchaczy studiów i po wpłynięciu środków finansowych na konto PŁ. Podczas I zjazdu należy podać dane identyfikacyjne, potrzebne do wystawienia faktury (nazwa, adres oraz NIP płatnika i słuchacza studiów podyplomowych).

Kontakt z organizatorami studiów

Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii, ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, www.inpap.p.lodz.pl , tel. 42-631-38-03 i 42-631-38-34, e-mail: 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z kierownikiem studiów podyplomowych dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, tel. 42-631-38-10, fax 42-631-38-01, e-mail: 

Informacje na temat studiów podyplomowych można uzyskać także u mgr inż. Tadeusza Ginalskiego, tel. 42-631-38-32, fax 42-631-38-01, e-mail: 

Pliki do pobrania

BIURO KARIER

    • Zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo zawodowe! Biuro karier / Facebook

KOMUNIKATY DZIEKANATU

JEDNOSTKI UCZELNIANE

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

NASZE MEDIA

 
 
Wikamp

WIKAMP
LOGOWANIE
POCZTA
Webdziekanat
Akty prawne
Szkolenia

Fb